Компаративни истражувања на македонската и влашката народна носија и формирање на трајна етнолошка поставка со траен карактер

Comparative Research of the Macedonian an Vlach national costume and forming the etnological exhibition with permanent character

Апстракт

Идејата за овој проект е да се овозможи етнолошка поставка во која ќе бидат сместени собирани експонати од  македонската и влашката народна носија и преку оваа збирка како крајна цел да се има полесен пристап до податоците кои ќе се соберат од старана на истражувачите. Традиционалните вредности кои се сокриени во материјалите кои биле користени за изработка на овие носии, сличностите меѓу двете народни култури,  и  влијанијата кои допринеле за промените кои се настанати во овие два типа на носии.

Истражувачкиот проект е составен од два дела од кој во едниот ќе се соберат изворни информации за овие типови на носии, а вториот дел е да се пронајдат и откупат овие типови на носии за крајната цел поставувањето во етнолошката поставка во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

Студентите ќе имаат можност за полесен пристап до информациите за наставната програма кои ја слушаат, поедноставен начин за понатамошни истражувања кои ќе го олеснат креирањето на нови модели кои ќе можат да се користат во современото општество.

Професорите ќе имаат можност за полесно објаснување на предвидената наставна програма, полесна организација во поглед на просторот, ( предавања, вежби, лабораториски вежби, колоквиуми, испити), можност за комуникација со други Универзитети кои располагаат со вакви етнолошки поставки и воспоставување на соработки со истите.

Овој проект би бил од особен придонес за развојот на еден друг пристап во однос на студирањето на студентите, каде процесот на организација и интеракција помеѓу студентите и професорите би бил значително олеснет.

Abstract

The idea of this project is to enable ethnological exhibition which will house exhibits collected from the Macedonian and Vlach national costume through this collection the ultimate goal to have easier access to the data that will be collected from Old researchers. Traditional values that are concealed in the materials used for making these costumes, folk similarities between the two cultures and influences that contributed to the changes that have occurred in these two types of costumes. 

The research project is composed of two parts of which he will collect source information for these types of costumes, and the second is to find and buy these types of costumes for the ultimate goal setting in ethnological exhibition at the University „Goce Delchev“ from Stip.

Students will have the opportunity for easier access to information on the curriculum that they hear, simpler way to further research that will facilitate the creation of new models that can be used in modern society.

Teachers will have the opportunity to facilitate an explanation of the intended curriculum, easier organization in terms of space, (lectures, laboratory exercises, colloquia, examinations), communication with other universities holding such ethnological settings and establishing cooperation with them .

This project would be of significant contribution to the development of another approach to studying students, where the process of organization and interaction between students and professors would be significantly facilitated.

Истражувачи:

доц. Ванѓа Димитријева-Кузмановска

Марина Димитријева-Мастев

Произлезени трудови од проектот

линк 1 од eprints