Проекти

Изложба на влашки народни носии

Носиите кои се истражувани и пронајдени во источниот регион на Р. Македонија и користени во XIX и почеткот на XX век  од селското население односно групата Власи - Карагуни од с. Софилри, Штипско. Есенцијалниот материјален белег карактеристичен за оваа група на Власи и со идентификацијата на истиот на овој простор, односно традиционалната влашка носија се идентификува и нивното живеење на овој простор односно Источна Македонија. Носиите се истражувани во овој регион од октомври 2017 година.