Информации

Доцент д-р Викторија Максимова

Факултет за Медицински Науки

Оддел Фармација

Канцеларија: бр. 11 Деканат на ФМН