Насловен Вонреден Професор д-р Зорица Арсова-Сарафиновска

Предметен наставник на Факултет за медицински науки, отсек Фармација

 

Предмети на додипломски студии:

Фитохемија

Основи на фитотерапијa

Научноистражувачка работа со самостоен проект/работа на case study