Доц. д-р Афродита Зенделска

Факултет за природни и технички науки

Катедра за минерална технологија

Канцеларија:

Кампус 2, канцеларија 6;

Телефон: 032/ 550 - 580