Проекти

Можности за примена на зеолит при прочистување на води загадени со тешки метали

The possibility for application of zeolite in the treatment of water contaminated with heavy metals

proekt_-_golomeova.doc

Главен истражувач: Проф д-р Мирјана Голомеова

Истражувачи: Проф д-р Борис Крстев, Проф д-р Благој Голомеов, Проф д-р Крсто Блажев

Млади истражувачи: д-р Александар Крстев, м-р Афродита Зенделска