Биографија и библиографија на проф. д-р Марија Леонтиќ

МАРИЈА ЛЕОНТИЌ

 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ГРУПА ЗА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

 

 

 

 

Лични податоци

 

Име и презиме                                                Марија Леонтиќ

 

 

Наставно звање                                               проф. д-р

 

Адреса                                                            Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

                                                                        Филолошки факултет

                                                                        Крсте Мисирков бб, Штип

 

Телефон                                                          070 681 401

 

Е-mail:                                                             marija.leontik@ugd.edu.mk

                                   

Предмети кои ги предава на Универзитетот „Гоце Делчев“:                               

1. Фонетика и фонологија на современиот турски јазик 1, 2 (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020)

2. Морфологија на современиот турски јазик 1, 2 (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

3. Синтакса на современиот турски јазик 1, 2 (2012/2013, 2013/2014, 2018/2019, 2019/2020)

4. Лексикологија на современиот турски јазик (2011/2012)

5. Контрастивна анализа на турскиот и македонскиот јазик (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

6. Техники на преведување (2012/2013, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

7. Преведување и толкување на текстови од турски на македонски јазик (2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

8. Превeдување и толкување на текстови од македонски на турски јазик (2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020)

9. Современ турски јазик 1, 2 (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

10. Современ турски јазик 3, 4, 5, 6 (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2018/2019)

11. Основи на лекторирањето (2011/2012)

12. Турски јазик 1, 2, 3, 4 (изборен предмет) (2010/2011, 2011/2012, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)

 

Образование

● Дипломски студии, завршени 1992 год.

- Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” - Скопје

- Филолошки факултет ,,Блаже Конески” - Скопје

-  Катедра за турски јазик и книжевност

● Магистерски студии

- Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” - Скопје

- Филолошки факултет ,,Блаже Конески” - Скопје

- Катедра за турски јазик и книжевност

- Одбранет магистерски труд на 12. 11. 2003 год. под наслов „Турските елементи во македонските имиња и презимиња“.

● Докторски студии

- Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје

- Филолошки факултет ,,Блаже Конески” - Скопје

- Катедра за македонски јазик

- Одбранета докторска дисертација на 19. 6. 2009 год. под наслов „Турските суфикси во македонскиот јазик, со паралели од македонската патронимија и топонимија“.

 

Вработување и работно искуство

- 1993 - 2000, помлад асистент по турски јазик на Групата за турски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје;

- 2005 - 2008, професор по турски јазик на приватните курсеви за турски јазик во „Тренинг центарот ЦС Глобал“ - Скопје;

- на 20 октомври 2009 год. е избрана во наставно-научно звање доцент  за наставно-научна област турски јазик, на 10 октомври 2014 е избрана за вонреден професор во наставно-научната област Туркологија, а во јуни 2019 е избрана за редовен професор во наставно-научната област Туркологија на Групата за турски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

 

Членство во професионални асоцијации

- од 2002 година член на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија

           

Учество во проекти

- ТЕДА проект (проект за популаризација на турската литература во странство)

- БАБИЛОНИЈА проект (проект за повеќејазични книги и преводи)

- ТЕМПУС проект (за македонскиот јазик како странски јазик)

- Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката

- Евалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование

 

Објавени преведени книги

1. Улкер, Чидем. (1994). Makedonlar için Türkçe – Научете турски. Метафорум – Штип. (двојазична книга за учење турски јазик, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Ахмед Октај)

2. Јалвач, Урал. (2000). Чајџилница Алуџура. Детска радост - Скопје. (детска книга, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

3. Акбаш, Али. (2000). Птичја софра. Детска радост - Скопје. (стихозбирка за деца и младинци, поговор, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

4. Хикмет, Назим. (2003). Лирика. Трибина македонска - Скопје. (предговор: Леонтиќ Марија; избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Селман Нејат)

5. Илхан, Атила. (2003). Лирика. Бата пресс - Скопје. (предговор: Леонтиќ Марија; избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Селман Нејат)

6. Демираг, Фикрет и Кансу, Мехмет (2003). Kıbrıslı Türk Şiiri – Кипарска турска поезија. Огледало - Скопје. (двојазична антологија на современа кипарска поезија, препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Емин Рифат)

7. Исмаил, Биба (2003). Seni İçimde Doğuracağım – Ќе те родам во себе. Блесок – Скопје (двојазична книга, избор и коавторски препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Нејат Селман)

8. Бајмак, Осман. (2003). Bir Gün Daha – Уште еден ден. Kosova Basımevi – Призрен. (двојазична книга, предговор, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

9. Бајмак, Осман. (2003). Bir Gün Daha – Уште еден ден. Блесок – Скопје (двојазична книга, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

10. Несин, Азиз и Алптекин, Берат Али. (2006). Türk Hayvan Masalları - Турски приказни за животните. Бата пресс – Скопје. (двојазична книга, предговор, избор и превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

11. Бехрамоглу, Атаол. (2007). Модар вез – нова турска поезија. Струшки вечери на поезијата – Струга. (антологија на современата турска поезија, препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Емин Илхами, Емин Рифат, Ахмед Октај, Асимов Мераљ)

12. Кулеби, Џахит. (2007). Лирика. Бата пресс – Скопје. (двојазична книга, предговор, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

13. Muhiç, Ferid. (2008). Zirve (Врв). BENGÜ Yayınları – Ankara. (предговор, избор и препев од босански и од македонски на турски: Леонтиќ Марија)

14. Акбаш, Али. (2008). Kuş Sofrası - Птичја софра. Второ проширено издание. ТОПЕР - Скопје. (двојазична стихозбирка за деца и младинци, поглед на поезијата на авторот, поговор, интервју со авторот, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

15. Несин, Азиз и Алптекин, Берат Али. (2008). Türk Hayvan Masalları - Турски приказни за животните. Второ ревидирано издание. Бата пресс – Скопје. (двојазична книга, предговор, избор и превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

16. Пертев, Рашит. (2009). Yüzyılın Ozanı – Поет на столетието. Огледало – Скопје. (двојазична книга; избор и препев од турски: Леонтиќ Марија)

17. Ерден, Ајсу. Мутлу, Ајтен. (2010). Мозаик. Колекција разноликост на меѓународниот ПЕН, ПОЕТИКИ – Скопје. (современа турска поезија, двојазична книга, препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Емин Илхами);  

18. Ерден, Ајсу. Арал, Инџи. (2010). Мозаик. Колекција разноликост на меѓународниот ПЕН, ПОЕТИКИ – Скопје. (современ турски расказ, двојазична книга, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Емин Илхами, Емин Рифат, Ахмед Октај, Исмаил Ѓулхинал, Селим Талат); ISBN 978-608-4609-01-8

19. Кансу, Мехмет. (2011). Прозни минијатури. Огледало – Скопје. (избор на раскази, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Емин Илхами, Емин Рифат, Хусејин Зејнеп, Бајрам Есад).

20. Мутлу, Ајтен. (2011). Uzun Gemide Akşam – Ноќ на долгиот брод. Бата пресс – Скопје (двојазична книга; предговор, препев од турски на македонски и интервју со поетесата: Леонтиќ Марија).

21. Karabulut, Özcan - Карабулут, Озџан. (2011). Aşkın Halleri - Состојби на љубовта. ТОПЕР – Скопје (двојазична книга; предговор, избор, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија).

22. Hikmet, Nazım - Хикмет, Назим. (2012). Son Şiirleri – Последни песни. Бата пресс - Скопје (двојазична книга; предговор: Леонтиќ Марија; избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Селман Нејат; поговор: Аксу Џемал); ISBN 978-608-4654-10-0

23. Ural, Yalvaç – Урал, Јалвач. (2014). Alucura Çayevi - Чајџилница Алуџура. Аутопринт – Скопје (двојазична книга, предговор и превод: Марија Леонтиќ); İSBN 978-608-65622-2-3.

24. Ural, Yalvaç – Урал, Јалвач. (2014). Akıllı Minik ile Obur – Умната Миничка и Лакомко. Аутопринт – Скопје (двојазична книга, предговор и превод од турски на македонски: Марија Леонтиќ); İSBN 978-608-65622-1-2.

25. Ural, Yalvaç – Урал, Јалвач. (2014). Kulağımdaki Küçük Çan – Малото ѕвонче во моето уво. Аутопринт – Скопје (двојазична книга, предговор и препев: Марија Леонтиќ); İSBN 978-608-65622-3-6.

26. Okuyucu, Cihan. – Окујуџу, Џихан. (2017). Gazel Bahçesi – Градина со газели. Аутопринт – Скопје (двојазична книга, превод: Марија Леонтиќ); İSBN 978-608-65622-6-7.

27. Katitsa, Külavkova. (2019). Çıplak Göz. USAR Yayınları – İstanbul (предговор: Ајтен Мутлу, Мехмет Кансу, Марија Леонтиќ; превод од македонски на турски: Марија Леонтиќ, Мехмет Кансу).

 

Објавени авторски книги

1. Leontiç, Mariya - Леонтиќ, Марија. (2012). Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzu 1, Türk transkripsiyonu ile – Турско-македонски разговорник 1, со турска транскрипција. (iki dilli kitap). Скопје. 1-292; ISBN 978-608-65464-0-3.

2. Leontiç, Mariya - Леонтиќ, Марија. (2013). Makedonca-Türkçe Konuşma Kılavuzu 1, Makedon transkripsiyonu ile – Mакедонскo-турски разговорник 1, со македонска транскрипција. (iki dilli kitap). Скопје. 1-292. ISBN 978-608-65464-2-7.

3. Леонтиќ, Марија. (2013). Фонетика и фонологија на современиот турски јазик, 1-85. Универзитет „Гоце Делчев“ – Филолошки факултет – Штип. ISBN 978-608-4708-68-1 (elektronik kitap)

4. Леонтиќ, Марија. (2013). Практикум по фонетика и фонологија на современиот турски јазик, 1-85. Универзитет „Гоце Делчев“ – Филолошки факултет – Штип. ISBN 978-608-4708-69-8 (Türkçe-Makedonca elektronik alıştırma kitabı)

5. Леонтиќ, Марија. Селман, Нејат. - Leontiç, Marya. Selman, Neyat. (2013). Основен турско-македонски речник – Temel Türkçe Makedonca Sözlük. Скопје. 1-213; ISBN 978-608-65464-3-4.

6. Leontiç, Mariya. (2014). Temel Türkçe Dilbilgisi. Skopje. İSBN 978-608-65464-4-1.

7. Leontik, Mariya. (2015). Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! Дојди да ги сакаме турскиот и македонскиот, дојди да ги научиме турскиот и македонскиот!. Скопје. İSBN 978-608-65464-5-8.

8. Леонтиќ, Марија - Leontik Mariya. (2016). Основен македонско-турски речник - Temel Makedonca-Türkçe Sözlük. Скопје. İSBN 978-608-65464-6-5.

9. Леонтиќ, Марија. (2018). Контрастивна граматика на турскиот и на македонскиот јазик. Универзитет „Гоце Делчев“ – Филолошки факултет – Штип. İSBN 978-608-244-580-9.


ЦД книги

1. Бајмак, Осман. (2003). Bir Gün Daha – Уште еден ден. Блесок – Скопје (двојазична книга, избор и препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

2. Исмаил, Биба (2003). Seni İçimde Doğuracağım – Ќе те родам во себе. Блесок – Скопје (двојазична книга, избор и коавторски препев од турски на македонски: Леонтиќ Марија, Нејат Селман)

 

Интернет книги

1. Карабулут, Озџан. (2006). Раскази. Diversity – International PEN Collection of Poetry, Fiction and Essay, www.diversity.org.mk  - Скопје (двојазични раскази, превод од турски на македонски: Леонтиќ Марија)

2. Леонтиќ, Марија. (2013). Фонетика и фонологија на современиот турски јазик. Универзитет „Гоце Делчев“ – Филолошки факултет – Штип. 1-85; ISBN 978-608-4708-68-1.

3. Леонтиќ, Марија. (2013). Практикум по фонетика и фонологија на современиот турски јазик. Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет – Штип. 1-85; ISBN 978-608-4708-69-8.

4. Леонтиќ, Марија. (2018). Контрастивна граматика на турскиот и на македонскиот јазик. Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет – Штип. İSBN 978-608-244-580-9.

 

Објавени научни и стручни текстови и трудови

1. Leontik, Mariya. (1991). Necati Zekeriya’nın Şiirlerinde Çocuk Sevgisi (Љубовта кон децата во поезијата на Неџати Зекерија). Sesler - Скопје, Бр. 256-257, 67-74

2. Leontik, Mariya, Sevinç, Gülşen. (1992). Vatan İstanbul’dur, Üsküp’tür... (Татковината е Истанбул, Скопје...). Birlik, Скопје, Бр. 4320, 10

3. Leontik, Mariya. (1997). Türkçede ve Makedoncada Hitap (Обраќањето во турскиот и во македонскиот јазик). Türk Lehçeleri ve Edebiyat Dergisi – Ankara, Бр. 16, 82-85

4. Леонтиќ, Марија. (1997). Начини на изразување на природниот род во турскиот и македонскиот јазик. Годишен зборник на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 23, 105-124

5. Леонтиќ Марија. (1998). Убавата македонска жена во поезијата на Блаже Конески. Современост – Скопје, Бр. 5-6, 5-10

6. Леонтиќ, Марија. (1998). Бисер од диванската поезија. Современост – Скопје, Бр. 5-6, 219-224

7. Леонтиќ, Марија. (1999). Биба Исмаил. Разгледи – Скопје. Бр. 7-8, 584-588.

8. Leontik, Mariya. (2000). Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Kadın (Жената во поезијата на Џахит Кулеби). Türk Dili – Ankara, Бр. 579, 233-237.

9. Леонтиќ, Марија. (2000). Степенување на придавките во македонскиот и во турскиот јазик. Годишен зборник на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, 25, 65-71.

10. Leontik, Mariya. (2005). Garip Bir Konuşma” Dramına Bakış (предговор на драма, Поглед на драмата „Чуден разговор“). Selman, Neyat: Garip Konuşma. Skopye: Global View Yayınevi, 5-7

11. Leontik, Mariya. (2006). Türkçede İsim Durumları (Деклинација на именките во турскиот јазик). Hikmet – Гостивар, 6, 57-71.

12. Leontik, Mariya. (2006). Makedon Halk Şarkılarında Farklı Dinlere Mensup Olan Gençler Arasında Sevgi (Љубовта помеѓу младите кои припаѓаат на различна вероисповест во македонските народни песни). Hikmet – Гостивар, 8, 79-89.

13. Leontik, Mariya. (2006). Makedon Öykücülüğünün Tarihi (Историскиот развој на македонскиот расказ). Damar – Ankara, 185, 48-51.

14. Леонтиќ, Марија. (2010). Турските елементи во македонските имиња и презимиња. Годишен зборник на филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 1, 109-117; ISSN 1857-7059; ISSN 1857-7059

15. Leontik, Mariya. (2010, ekim 25). Makedon Soyadlarına Yansıyan İslam Medeniyetinin Etkileri 1. Yeni Balkan - Üsküp, say. 12-13.

16. Leontik, Mariya. (2010, kasım 8). Makedon Soyadlarına Yansıyan İslam Medeniyetinin Etkileri 2. Yeni Balkan - Üsküp, say. 12-13.

17. Leontik, Mariya. (2010). Makedon Soyadlarına Yansıyan İslam Medeniyetinin Etkileri. BAL - TAM Türklük Bilgisi 13 - Prizren, 13, 87-97. ISSN 1452-2179.

18. Леонтиќ, Марија. (2010). Поетиката на авторот и поетиката на преведувачот. Огледало - Скопје, 178, 4-8.

19. Леонтиќ Марија. (2010). Турските суфикси во македонскиот јазик - паралели од македонската патронимија и топонимија. Литературен збор - Скопје. 4-6 (LVII). 19-27. ISSN 0024-4791.

20. Леонтиќ, Марија. (2010/2011). Воспитната димензија на воспитно-образовните институции. Воспитание-списание за образовна теорија и практика – Штип. 11 (VII). 47-58; УДК 37.017    

21. Леонтиќ, Марија. (2011). Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик и транскрипцијата на турските лични имиња. Зборник на трудови од научниот собир „Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик - Јазикот и идентитетот“ при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, 20, 121-132; ISBN 978-608-220-014-9.

22. Leontik, Mariya. (2011). Necati Zekeriya’nın Şiirlerinde Çocuk Sevgisi. BAL - TAM Türklük Bilgisi 14 - Prizren, 14, 129-138; ISSN 1452-2179.

23. Leontik, Mariya. (2011, haziran 27). Makedonya’daki Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Kültürün Etkisi 1. Yeni Balkan - Üsküp, say. 12-13.

24. Leontik, Mariya. (2011, temmuz 4). Makedonya’daki Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Kültürün Etkisi 2. Yeni Balkan - Üsküp, say. 12-13.

25. Leontik, Marija. (2011). The Upbringing Dimension of the Educational Institutions. Зборник на трудови од VI Балкански конгрес за образование и наука „Современото општество и образование – The Modern Society and Education при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, I том, 237-241; ISBN 978-9989-823-33-6.

26. Леонтиќ, Марија. (2011). Навлегување на турските суфикси во македонскиот јазик. Литературен збор - Скопје. 1-6 (LVIII). 77-89; ISNN 0024-4791.

27. Леонтиќ, Марија. (2011). Статусот на лексемите со турски суфикси во македонскиот јазик денес. Годишен зборник на филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 2, 115-122; ISSN 1857-7059.

28. Леонтиќ, Марија. (2011). Дијалогот меѓу Истокот и Западот и патот до среќата. Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“-Свети Николе-Тамбов, 97-100; ISBN 978-608-4559-04-7.

29. Leontik, Marija. (2011). Makedonya’daki Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Kültürün Etkisi. 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya – Bildiriler – Ankara, 348-354; ISBN 978-975-6221-47-1.

30. Leontik, Mariya. (2011). İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi. Sessiz Gemi - Üsküp, 2, 98-101. 

31. Леонтиќ, Марија. (2011). Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик. Филолошки студии – Скопје, 311-321.

32. Leontik, Mariya. (2011). Cahit Külebi’nin Hayatı, Edebi Fikirleri ve Eserleri. Hikmet – Гостивар, 18 (9), 67-73.

33. Леонтиќ, Марија. (2012). Ататурк, турскиот јазик и алфабетската реформа. Годишен зборник на филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 3, 167-173; ISSN 18577059.

34. Leontik, Mariya. (2012). Nâzım Hikmet’in Hayatı ve Şiirleri. BAL - TAM Türklük Bilgisi 17 - Prizren, 17, 263-280; ISSN 1452-2179.

35. Леонтиќ, Марија. (2012). Меѓукултурна комуникација во современото општество. Зборник на научни трудови од Трета меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“-Свети Николе, Р. Македонија - Тамбов, Руска Федерација, 77-81; ISBN 978-608-4689-03-4.

36. Леонтиќ, Марија (2012). Блаже Конески и неговиот однос кон турцизмите во современиот македонски јазик. Зборник на трудови од XXXVIII научна конференција на ХLIV Meѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура - Лингвистика на тема Блаже Конески и развојот на современиот македонски јазик и литература одржана на 14-15 јули 2011 во Охрид, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 39-51. ISBN 978-9989-43-350-4.

37. Леонтиќ, Марија. (2012). Потеклото и адаптација на турскиот суфикс -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во македонскиот јазик. Литературен збор - Скопје. 1-3 (LIX). 33-41; ISSN 0024-4791.

38. Леонтиќ, Марија. (2012). Турско-македонски книжевни преводи. Огледало - Скопје, 193 (XXIII). 1,3, 7.

39. Леонтиќ, Марија. (2012). Тесната поврзаност на преводот и вистината. Огледало - Скопје, 200 (XXIII). 1,3.

40. Leontik, Mariya. (2012). Türkçe-Makedonca Kitapların Türk Dilinin Öğretilmesinde ve Türk Edebiyatının Tanıtılmasında Etken Olarak. 17. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 5-6 Мayıs 2012, Üsküp, Makedonya – Bildiriler – Ankara, 37-42; ISBN 978-8944-5264-4-9.

41. Leontik, Mariya. (2013). Makedonca-Türkçe ve Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzlarının Türkçe ve Makedoncanın Öğretilmesinde Yararları. 18. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya – Bildiriler – Ankara, 104-113.

42. Леонтиќ, Марија. (2013). Македонскиот јазик во образовниот процес кај турската националност во Македонија. Зборник на трудови од меѓународниот собир на соработка „Прв, втор, друг јазик: хрватско-македонски споредби“ одржан во Скопје 2010 год. во Скопје. Хрватско филолошко друштво - Загреб, 143-151; ISBN 978-953-296-071-6.

43. Leontik Mariya. (2013). Batı Dünyasına Pencere Açan Kâtip Çelebe’nin Makedonya için Önemi ve Değeri. BAL - TAM Türklük Bilgisi 18 - Prizren, 183-192; ISSN 1452-2179.

44. Leontik, Mariya. (2013). Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sinde Makedon Şehirleri ve Onların Tasviri. BAL - TAM Türklük Bilgisi 19 - Prizren, 83-94; ISSN 1452-2179.

45. Леонтиќ, Марија. (2013). Граматичката структура на реченицата во македонскиот и во турскиот јазик. Филолошки студии. Том 2. - Скопје, 90-104; ISSN 1857 6060.

46. Леонтиќ, Марија. (2013). Транскрипција на турските лични имиња при превод на македонски јазик. Огледало - Скопје, 209/210 (XXIV). 6, 7; ISSN 0351-2126.

47. Leontik, Mariya. (2013). İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Sayın Halil Açıkgöz’ün Katkısı. Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan. (Hazırlayan: Hayri Ataş). - Doğu Kitabevi - İstanbul, 77-80; İSBN 978-605-5296-34-6.   

48. Леонтиќ, Марија. (2013). Потеклото и адаптација на турскиот суфикс -ли /-lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во македонскиот јазик. Литературен збор - Скопје. 4-6 (LX). 23-29; ISSN 0024-4791.

49. Leontık, Marıja. (2014). Original and Translated Poetry as a Module for a Dialogue Among Cultures. Knowledge – International Journal Scientific and applicative papers 1-2. Institut of Knowledge Management – Skopje. 762-766; ISSN 1857-923X.

50. Leontik, Mariya. (2014). Nazım Hikmet’in Sevdiği Kadınlar. BAL - TAM Türklük Bilgisi 20 - Prizren, 139-141; ISSN 1452-2179.

51. Леонтиќ, Марија. (2014). Модел на превод сконцентриран на преведувачот. Зборник на трудови од Меѓународната конференција за применета лингвистика: Практиката во јазикот, јазикот во практиката. ФОН - Скопје, 317-325. ISSN 978-608-4506-34-8.

52. Леонтиќ, Марија. (2014). Карактерисики на оригиналната и преведената книжевност за деца и младина. Огледало - Скопје, 221/222 (XXV). 3, 8; ISSN 0351-2126.

53. Леонтиќ, Марија. (2014). Помошниот глагол сум во македонскиот јазик и помошниот глагол i- во турскиот јазик. Филолошки студии. Том 2. - Скопје, 670-687; ISSN 1857 6060.

54. Леонтиќ, Марија. (2014). Семантиката на турскиот суфикс -ли /-lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во турскиот и во македонскиот јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 5, 53-62; ISSN 1857-7059.

55. Leontik, Mariya. (2015). Türkçede Vurgu. BAL - TAM Türklük Bilgisi 22 - Prizren, 273-280; ISSN 1452-2179.

56. Леонтиќ, Марија. (2015). Личните имиња во македонските и во турските училишни книги во Македонија. Knowledge – International Journal Scientific and applicative papers 11/1. Institut of Knowledge Management – Skopje. 442-446; ISSN 1857-92.

57. Леонтиќ, Марија. (2015). Книгите за деца-модул за дијалог меѓу културите. Огледало - Скопје, 227 (XXVI). 3, 6.

58. Leontik, Mariya. (2015). Gramer Kitaplarının Türk Dilinin Öğrenilmesinde Yararları ve Temel Türkçe Dil Bilgisi Kitabının Yeri. 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya – Bildiriler – Ankara, 48-56. İSSN 978-8944-5264-4-9.

59. Леонтиќ, Марија. (2015). Потекло, адаптација и семантика на турскиот суфикс -лак /-lIk/ (-lık, -lik, -luk, -lük) во македонскиот јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 6, 11-20; ISSN 1857-7059.

60. Леонтиќ, Марија. (2015). Рефлексиите на исламската цивилизација на македонскиот патронимиски фонд. Прилози од четвртиот меѓународен конгрес „Исламската цивилизација на Балканот“, Скопје, Македонија, 13-17.10.2010, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 269-283; ISBN 978-92-9063-288-7.

61. Леонтиќ, Марија. (2015). Турцизмите како јазична и културна нишка при превод на литературни текстови од турски на македонски јазик. Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“. Филолошки факултет „Блаже Конески“, 269-278; ISBN 978-608-234-037-1.

62. Леонтиќ, Марија. (2015). Личните имиња во македонските и во турските училишни книги во Македонија. Knowledge – International Journal, Scientific papers 11/1. Institut of Knowledge Management – Skopje. 442-446; ISSN 1857-92.

63. Leontik, Mariya. (2015). Türkçede Ad Durumları. BAL - TAM Türklük Bilgisi 23 - Prizren, 157-164; ISSN 1452-2179.

64. Леонтиќ, Марија. (2016). Дефинирање на поимите преведување и преведувач во историскиот развој на човекот. Knowledge-International Journal, Scientific and Applicative Papers 13/3. Institut of Knowledge Management – Skopje. 375-379; ISSN 1875-92.

65. Леонтиќ, Марија. (2016). Местото и улогата на турските лексички елементи во историскиот развој на македонскиот јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет 2016. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 7, 17-26; ISSN 1857-7059.

66. Леонтиќ, Марија. (2016). А1 и А2 Заеднички референтни рамништа на Заедничката Европска референтна рамка за јазици и нивната примена при подготвување учебници за учење турски јазик во Турција и во Македонија. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование – ФИЛКО. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 489-500. ISSN 978-608-244-308-9.

67. Leontik, Mariya. (2016). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına Karşılaştırmalı Dil Bilgisine ve Karşılaştırmalı Kültüre Dikkat Edilerek Hazırlanan “Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! A1-A2” Adlı Kitap. 21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu-Bildiriler. 48-59. ISSN 978-9944-5263-5-7.

68. Leontik, Marija. (2016). Children`s literature as means for dialogue between the cultures and as a basis for advancement of multiculturalism. Popular Culture: Reading from below. – Популарна култура: поглед одоздола. 48-59. ISSN 978-608-4744-05-4.

69. Leontik, Mariya. (2016). Türkçede Fiilimsiler. BAL - TAM Türklük Bilgisi 25 - Prizren, 165-179; ISSN 1452-2179.

70. Леонтиќ, Марија. (2016). Личните заменки во македонскиот и во турскиот јазик. Зборник на трудови од научниот собир „Јазичната слика на светот“. Јазикот наш денешен 26. 65-78. ISSN 978-608-220-039-2.

71. Леонтиќ, Марија. (2016). Транскрипцијата на турските имиња според стариот и според новиот Правопис на македонскиот јазик. Зборник на трудови од научниот собир „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“. Јазикот наш денешен 27. 208-215. ISSN 978-608-220-040-8.

72. Леонтиќ, Марија. (2016). Потекло, адаптација и семантика на турскиот суфикс -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) во македонскиот јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет 2016. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 8, 27-36; ISSN 1857-7059.

73. Леонтиќ, Марија. (2017). Преводна еквиваленција на лексичко ниво при преведување од турски на македонски јазик. Меѓународна научна конференција „Климентово дело“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 249-255. İSBN 978-608-244-404-8.

74. Леонтиќ, Марија. (2017). Турскиот суфикс -џи/чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во македонските презимиња. Knowledge-International Journal, Scientific Papers 16/2. Institut of Knowledge Management – Skopje. 867-872; ISSN 1857-923X.

75. Леонтиќ, Марија. (2017). Турскиот суфикс -ли /-lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во македонските презимиња. Knowledge-International Journal, Scientific Papers 17.4. Institut of Knowledge Management - Skopje. 1641-1646; ISSN 2545-4439.

76. Леонтиќ, Марија. (2017). Еквивалентни суфикси на турските суфикси во македонскиот јазик. Knowledge-International Journal, Scientific Papers 20 (6). Institut of Knowledge Management - Skopje. 2651-2654; ISSN 2545-4439.

77. Leontik, Mariya. (2017). Standart Türk Dilinin Yumuşaklığı ve Ahenkliliği. Palimpsest 3 – İnternational Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research. 29-39. İSSN 2545-3998. 

78. Леонтиќ, Марија. (2017). Оригиналната поезија и препеаната поезија за деца како уметнички дијалог меѓу културите. Палимпсест 4 – Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања. 57-63. İSSN 2545-3998. 

79. Леонтиќ, Марија. (2017). Турцизмите во лексиколошките трудови на Олга Иванова. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје. 259-266. İSSN 978-608-220-045-3.

80. Leontik, Mariya. (2017). Ali Akbaş, Şiiri ve Ben. Türk Edebiyatı. 529, 64-66. İSSN 1302 1893. 

81. Leontik, Mariya. (2017). Nazım Hikmet’in Şiirleri. Kara Zambak Edebiyat Dergisi. 4, 10-14. İSSN 2468-2861. 

82. Leontik, Mariya. (2017). Türkçede Fiil Çekimi. BAL - TAM Türklük Bilgisi 27 - Prizren, 109-127; ISSN 1452-2179.

83. Leontik, Mariya. (2017). Türkçede Fiilimsiler. HİKMET İnternational Peer Reviewed Journal of Scientific Research. 68-81.

84. Леонтиќ, Марија. (2017). Потекло на турската лексема (х)ане/(х)ана (hane) и нејзина адаптација во македонскиот јазик како суфикс. Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование – ФИЛКО. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 313-319. ISSN 978-608-244-308-9.

85. Леонтиќ, Марија. (2017). Турските суфикси во рамките на полиморфемните суфикси во македонскиот јазик. Годишен зборник на филолошкиот факултет 2017. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 10, 7-15; ISSN 1857-7059.

86. Леонтиќ, Марија. (2018). Контрастивна анализа на гласовите во турскиот и во македонскиот јазик и нивна класификација. Палимпсест 5 – Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања. 43-57. İSSN 2545-3998. 

87. Леонтиќ, Марија. (2018). Видови реченици во турскиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот јазик. Палимпсест 6 – Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања. 125-136. İSSN 2545-3998. 

88. Leontik, Mariya. (2018). Türkçe ve Makedonca Atasözlerinin Özellikleri. Knowledge-International Journal, Scientific Papers 26.3. Institut of Knowledge Management - Skopje. 771-775. ISSN 2545-4439.

89. Leontik, Mariya. (2018). Osmanlı Divan Şiirinde Gazeller. II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Tam Metin Kitabı. Türklerin Dünyası Enstitüsü-Ankara, 108-115. İSBN 978-605-67570-3-7.

90. Леонтиќ, Марија. (2018). Идно време во турскиот и во македонскиот јазик. Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование – ФИЛКО. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 349-360. ISSN 978-608-244-593-9.

91. Леонтиќ, Марија. (2018). Зборовните класи во турскиот и во македонскиот јазик. Годишен зборник на филолошкиот факултет 2018. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 11, 59-66; ISSN 1857-7059.

92. Леонтиќ, Марија. (2018). Граматичката категорија падеж во турскиот јазик и негово предавање во македонскиот јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет 2018. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 12, 9-15; ISSN 1857-7059.

93. Leontik, Mariya. (2018). Zamirler. BAL - TAM Türklük Bilgisi 29 - Prizren, 109-127; ISSN 1452-2179.

94. Leontik, Mariya. (2019). Osmanlı Divan Şiirine ve Şairlerine Genel Bir Bakış. BAL - TAM Türklük Bilgisi 30 - Prizren, 267-282; ISSN 1452-2179.

95. Леонтиќ, Марија. (2019). Поетскиот вид газел во рамките на османлиската диванска книжевност. Палимпсест 7 – Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања. 183-193. İSSN 2545-3998. 

 

 

Научни собири, симпозиуми, конференции, конгреси и презентации

1. Леонтиќ, Марија. (1999). Турцизмите во македонските презимиња коишто изразуваат дејност. Четврт меѓународен симпозиум, Чаликли, Валандово.

2. Leontik, Mariya. (2000). Makedon Halk Şarkılarında Farklı Dinlere Mensup Olan Gençler Arasında Sevgi (Љубовта помеѓу младите кои припаѓаат на различна вероисповест во македонските народни песни). Петти  меѓународен симпозиум, Чаликли, Валандово.

3. Leontik, Mariya. (2001). Makedon Kişi Adları ve Soyadlarında Türk Kişi Adları (Турски лични имиња во македонските лични имиња и презимиња). Шести меѓународен симпозиум во Чаликли, Валандово.

4. Леонтиќ, Марија. (2005). Книжевниот превод овде и сега. Триесет и шести меѓународни средби на книжевни преведувачи, Тетово.

5. Leontik, Mariya. (2006). Makedon Öykücülüğünün Tarihi (Историскиот развој на македонскиот расказ). Десетти меѓународен симпозиум на краткиот расказ, Анкара, Р. Турција.

6. Leontik, Mariya. (2008). Ferit Muhiç’in Şiiri ve Şahsiyeti (Поезијата и личноста на Ферид Мухиќ). Презентација на книгата “ZİRVE” („Врв“) на Ферид Мухиќ во препев на Марија Леонтиќ во Анкара, Р. Турција, во организација на Сојузот на евроазиски писатели.

7. Леонтиќ, Марија. (2010). Местото и улогата на турските лексички елементи во историскиот развој на македонскиот јазик. Научен собир на тема Македонскиот јазик во историски и во современ контекст во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

8. Леонтиќ, Марија. (2010). Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик и транскрипцијата на турските лични имиња. Научен собир на тема Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик, во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

9. Леонтиќ, Марија. (2010). Македонскиот јазик во образовниот процес кај турската националност во Македонија. Меѓународен собир на соработка на тема Прв, втор, друг јазик: македонско-хрватски споредби, во Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје.

10. Леонтиќ, Марија. (2010). Интерференција на поетиката на авторот на оригиналното дело и на поетиката на литературниот превод. Триесет и деветти меѓународни средби на книжевни преведувачи на тема Поетиката на книжевниот превод, Тетово.

11. Леонтиќ, Марија. (2010). Рефлексиите на исламската цивилизација на македонскиот патронимиски фонд. Четвртти меѓународен конгрес за исламската цивилизација на Балканот, во МАНУ, Скопје.

12. Леонтиќ, Марија. (2011). Дијалогот помеѓу Истокот и Западот и патот до среќата. Втора меѓународна научна конференција на тема „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, во Корпоративен меѓународен славјански универзитет Свети Николе-Тамбов, во Свети Николе.

13. Леонтиќ, Марија. (2011). Македонскиот јазичен корпус и местото на турските елементи во него. Научна конференција „Науката за македонскиот јазик – состојби и перспективи“, во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје.

14. Leontiç, Mariya. (2011). Makedonya’daki Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Kültürün Etkisi. 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 9 Mayıs Üsküp.

15. Леонтиќ, Марија. (2011). Придонесот на Оливера Јашар-Настева во збогатувањето, стабилизацијата и стандардизацијата на турските лексички елементи во македонскиот јазик. Научен собир на тема Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик, во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

16. Леонтиќ, Марија (2011). Али Акбаш, неговите песни и пораки. Презентација на книгата „Птичја софра“ на Али Акбаш во препев на Марија Леонтиќ во ОУ „Тефејуз“- Скопје во рамките на проектот „Негување на етничка толеранција, разбирање и соживот меѓу турскиот и македонскиот народ“.

17. Леонтиќ, Марија (2011). Ali Akbaş’ı Şiir Yoluyla ve Şahsen Tanımam. Презентација на книгата „Птичја софра“ на Али Акбаш во препев на Марија Леонтиќ во ОУ „Тефејуз“ - Скопје во организација на турскиот културен центар „Јунус Емре“ - Скопје.

18. Леонтиќ, Марија (2011). Ali Akbaş’ın Şiirlerini Makedoncaya Çevirmem. Презентација на книгата „Птичја софра“ на Али Акбаш во препев на Марија Леонтиќ во галеријата „Остен“ - Скопје во организација на турскиот културен центар „Јунус Емре“ - Скопје.

19. Леонтиќ, Марија (2011). Блаже Конески и неговиот однос кон турцизмите во современиот македонски јазик. XXXVIII Меѓународна научна конференција на тема Блаже Конески и развојот на современиот македонски јазик и литература, во рамките на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 14-15 јули 2011, Охрид.      

20. Леонтиќ, Марија. (2011). Од теоријата и практиката на турско-македонскиот и македонско-турскиот литературен превод. Четириесетти меѓународни средби на книжевни преведувачи на тема Од теоријата и практиката на литературниот превод, Тетово.

21. Леонтиќ, Марија. (2011). Воспитната димензија на воспитно-образовните институции. VI Балкански конгрес за образование и наука на тема „Современото општество и образование“, во организација на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Охрид.

22. Leontik, Mariya. (2011). Atatürk, Türk Dili ve Yazı İnkılâbı. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp (VII. Меѓународен конгрес за Ататурк, во организација на МАНУ и АТАМ, Скопје).

23. Леонтиќ, Марија. (2011). Експресивноста и импресивноста на турцизмите во поезијата на Блаже Конески. Меѓународен научен симпозиум „Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура“, во организација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје.

24. Леонтиќ, Марија. (2012). Меѓукултурна комуникација во современото општество. Трета меѓународна научна конференција на тема „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, во Корпоративен меѓународен славјански универзитет Свети Николе-Тамбов, во Свети Николе.

25. Леонтиќ, Марија. (2012). Македонските градови и нивниот опис во делото „Патописи“ на Евлија Челеби. Меѓународен конгрес на тема „Балканот на Евлија Челеби“, во организација на МАНУ- Скопје и МЕДАМ (Центар за цивилизациски истражувања) – Истанбул, во Скопје.

26. Leontik, Mariya. (2012). Türkçe-Makedonca Kitapların Türk Dilinin Öğretilmesinde ve Türk Edebiyatının Tanıtılmasında Etken Olarak. 17. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp.

27. Leontik, Mariya. (2012). Standart Türk Dilinin Yumuşaklığı ve Ahenkliliği. Vefatından 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 1. 6. 2012, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

28. Леонтиќ, Марија. (2012). Преводот и вистината. Четириесет и прва меѓународна средба на книжевни преведувачи на тема „Во преводот е вистината“, 22. 8. 2012, Тетово.

29. Леонтиќ, Марија. (2012). Турцизмите како јазична и културна нишка при превод на литературни текстови од турски на македонски јазик. Меѓународна научна конференција на тема „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, во организација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, 27.9.2012, Скопје.

30. Леонтиќ, Марија. (2013). Makedonca-Türkçe ve Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzlarının Türkçe ve Makedoncanın Öğrenilmesinde Yararları. 18. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 6.5.2013, Üsküp (18-ти Меѓународен симпозиум за турската култура, Скопје).

31. Леонтиќ, Марија. (2013). Модел на превод сконцентриран на преведувачот. Меѓународна конференција за применета лингвистика: Практиката во јазикот, јазикот во практиката, во организација на ФОН - Скопје, 7.6.2013, Скопје.

32. Леонтиќ, Марија. (2013). Транскрипцијата на турските лични имиња при превод од турски на македонски јазик. Четириесет и втора меѓународна средба на книжевни преведувачи на тема „Македонскиот јазик во книжевниот превод“, 26. 8. 2013, Тетово.

33. Леонтиќ, Марија. (2013). Турцизмите во лексиколошките трудови на Олга Иванова. Меѓународна научна конференција: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, во организација на Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, 22.11.2013, Скопје.  

34. Leontik, Mariya. (2013). Nâzım Hikmet’in Âşık Olduğu Kadınlara Yazdığı Şiirler. Türk Edebiyatı Semineri. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM), 6.12.2013, Prizren.

35. Леонтиќ, Марија. (2013). Турцизмите во лексиколошките трудови на Олга Иванова. Меѓународна научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, во организација на Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, 21-22.11.2013, Скопје.

36. Leontık, Marıja. (2014). Original and Translated Poetry as a Module for a Dialogue Among Cultures – Оригиналната и препеаната поезија како модул за дијалог меѓу културите. - Втора интернационална научно-стручна конференција под наслов „Knowledge-Capital of the Future - Знаењето-капитал на иднината“, 21.5.2014, Охрид.

37. Леонтиќ, Марија. (2014). Преводот на книжевноста за деца и млади. Четириесет и трета меѓународна средба на книжевни преведувачи на тема „Преводот на книжевноста за деца и млади“, 25. 08. 2014, Тетово.

38. Леонтиќ, Марија. (2014). Книгите за деца како модул за дијалог меѓу културите и основа за развивање на мултикултурализмот. Меѓународна научна конференција на тема „Популарната култура: поглед одоздола – Popular Culture: Reading From Below во организација на Институт за македонска литература, 4.11.2014, Скопје.

39. Леонтиќ, Марија. (2015). Gramer Kitaplarının Türk Dilinin Öğrenilmesinde Yararları. 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 8.5.2015, Üsküp (20-ти Меѓународен симпозиум за турската култура, Скопје).

40. Леонтиќ, Марија. (2015). Личните заменки во македонскиот и во турскиот јазик. Научен собир на тема „Јазичната слика на светот“, во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 23-24.4.2015, Скопје.

41. Леонтиќ, Марија. (2015). Литературата за деца како модул за запознавање различни култури. Меѓународна научна конференција на тема „Култура и идентитет –  Culture and Identity во организација на Институт за македонска литература, 3.9.2015, Скопје.

42. Леонтиќ, Марија. (2016). А1 и А2 заеднички референтни рамништа на заедничката европска референтна рамка за јазици и нивната примена при подготвување учебници за учење турски јазик во Турција и во Македонија. Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ – филологија, култура и образование во организација на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 08.03.2016.

43. Леонтиќ, Марија. (2016). Транскрипцијата на турските имиња според стариот и според новиот Правопис на македонскиот јазик. Научен собир на тема „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“, во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 15.4.2016, Скопје.

44. Леонтиќ, Марија. (2016). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına, Karşılaştırmalı Dil Bilgisine ve Karşılaştırmalı Kültüre Dikkat Edilerek Hazırlanan “Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! A1-A2” Adlı Kitap. 21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 9.5.2016, Üsküp (21-ви Меѓународен симпозиум за турската култура, Скопје).

45. Леонтиќ, Марија. (2016). Преводна еквиваленција на лексичко ниво при преведување од турски на македонски јазик. Меѓународна научна конференција на тема „Климентово дело“, на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, 23.06.2016.

46. Leontik, Mariya. (2017). Türkçe ve Makedonca Atasözlerinin Özellikleri. Uluslararası “40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu, Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 19.05.2017.

47. Leontik, Mariya. (2017). Makedonya Ştip “Gotse Delçev Üniversitesi” Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türkçeyi Öğrenmek ve Öğretmek için Hazırlanan ve Kullanılan Kitaplar. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 24.05.2017.     

48. Leontik, Mariya. (2018). Osmanlı Divan Şiirindeki Gazeller. II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopye, 20.4.2018.

49. Леонтиќ, Марија. (2018). Идно време во турскиот и во македонскиот јазик. Трета меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ – филологија, култура и образование во организација на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 26.4.2018.

50. Leontik, Mariya. (2018). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Türkçe Atasözlerinin Kullanılması. 23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Skopye, 7.5.2018.  

51. Леонтиќ, Марија. (2018). Пословиците во македонскиот и во турскиот јазик. Меѓународен научен собир „Денови на Благоја Корубин“ во организација на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 17.5.2018.

52. Leontik, Mariya. (2019). Türkçenin ve Makedoncanın Arasında Dil Köprüsü Kuran “Türkçenin ve Makedoncanın Karşılaştırmalı Dil Bilgisi” (“Kontrastivna gramatika na turskiot i na makedonskiot jazik”) Adlı Kitap. 24. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Gostivar, 3.5.2019.