Професор д-р Лилјана Колева-Гудева, Земјоделски факултет

Продекан за настава на Земјоделски факултет

Канцеларија:

Телефон ++389 32 550 793
Работа со студенти во канцеларија: вторник и петок од 10 до 12 часот