Распоред на колоквиумски недели и испити

November 12, 2019

Колоквиумските недели и испитите се согласно Правилникот и Академскиот календар на Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип.

Датумите и време на одржување на колоквиумите и испитите се објавуваат на платформата е-учење на www.ugd.edu.mk.

https://moodle2.ugd.edu.mk/

Сите потребни материјали поврзани со теоретската и практичната настава по различни предмети можат да се најдат на платформата е-библиотека на www.ugd.edu.mk

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php