Проекти

„ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОЛЕТЕН ОВЕС: ПОТРЕБНИ СОРТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ“ / ORGANIC PRODUCTION OF SPRING OATS: REQUIRED VARIETY FEATURES

Постер 

АПСТРАКТ

            При одгледувањето на различни сорти и популации овес во Р. Македонија, ќе Ни биде овозможено да ги утврдиме разликите на морфолошките, биолошките и производствените карактеристики на испитуваните популации и сорти, при услови на  органското производство.