Настава

Ентомологија

Ентомологија

Рецензирана скрипта по предметот Ентомологија за студентите од Земјоделски факултет, УГД - Штип, Додипломски студии е достапна на Е-Библиотека, УГД-Штип

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php

Заштита во градинарството

Semester: 

Summer

Литература:

  1. Заштита на градинарски култури, Доц. Д-р Душан Спасов, Асс. М-р Билјана Атанасова (интерна скрипта)
  2. Maceljski M., (1999): Poljoprivredna entomologija, Zrinski, Cakovec
  3. Пејчиновски Ф., Митрев С. (2009): Земјоделска фитопатологија (специјален дел)
  4. Костов Т. (2006): Хербологија, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје