Проекти

Ентомофауна кај домати во заштитен простор при конвенционално и интегрално производство

Entomofauna of tomato plants grown in greenhouses in conditions of conventional and integrated production

Апстракт

     Доматот е една од економски поважните култури во Македонија, а особено во Струмичкиот регион, каде што претставува водечка култура во градинарското производство во заштитени простори. Се одгледува во пластеници и оранжерии во периодот од јануари во услови на греење, март и април без греење, од мај, јуни до ноември, како рано, средно рано и касно производство.