Професор д-р Душан Спасов, Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

 

Канцеларија:

Кабинет бр. 
Телефон ++389 32 550 624
Работа со студенти во канцеларија: понеделник, среда и петок, од 11 до 13 часот