Проф. д-р Киро Папакоча,
Факултет за Медицински науки
Студиски програми Дентална медицина и Протетика
канцеларија - текстилно училиште
Тел. 032/550-425

Предмети

  • 2014/15 Зимски семестар:

- Гнатологија -  за Денталана медицина
- Гнатологија - за забен техничар - Протетичар
- Анатомија на вилици и дентална морфологија - за забен техничар - Протетичар
- Орална биохемија - за Дентална медицина

  • 2014/15 Летен семестар

- Имплантологија - за Денталана медицина
- Стоматолошка рентгенологија - за Денталана медицина
- Дентална имплантологија - за забен техничар - Протетичар
- Промоција на јавно здравје