Настава

Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции

Теоретска настава:
-  Неуролошки состојби со ургентен карактер
-  вртоглавица, главоболка, акутен церебро – васкуларен инсулт, кома – мозочна смрт.
-  Епи – статус
-  Интернистички состојби со ургентен карактер
-  Инфективни состојби со ургентен карактер
-  Неуро – хируршки состојби со ургентен карактер
-  Стоматолошки болни состојби – синузити, бесвесни епизоди
-  Психогени реакции, траума, неоплазма, неуралгии.

Стоматолошка рентгенологија

Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
-  Физички карактеристики на X – зраците
-  Рентгенска анатомија
-  Видиви на снимања во максило фацијалната регија,
-  Рендгенологија на заби,
-  Рендгенолошка анатомија, аномалии во развиток на забите
-  Кариес и заболување на ендодонтот и пародонтот
-  Импактирани заби
-  Одонтогени инфекции