Информации

проф. д-р Киро Папакоча,
Факултет за Медицински науки
Студиски програми Дентална медицина и Протетика
канцеларија - текстилно училиште
Тел. 032/550-425

Предмети

  • Зимски семестар:

- Анатомија на вилици и дентална морфологија -  за Денталана медицина
- Апарати и инструменти во заботехничка лабораторија - за забен техничар - Протетичар
- Анатомија на вилици и дентална морфологија - за забен техничар - Протетичар
- Организација на стоматолошка служба - за Дентална медицина

  • Летен семестар

- Дентална имплантологија - за Денталана медицина
- Стоматолошка рентгенологија - за Денталана медицина
- Дентална имплантологија - за забен техничар - Протетичар