Информации

Проф. д-р Милица Шкариќ

Музичка Академија, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Северна Македонија

ул. Крсте Мисирков 10 А, 2000, Штип

Вокално-инструментален оддел

Катедра за пијано

Канцеларија:

Кампус 4

Канцеларија 6

Prof. Dr. Milica Shkarikj

Music Academy, Goce Delcev University, Stip, North Macedonia

Krste Misirkov, 10A, 2000, Stip

milica.skarik@ugd.edu.mk