Проф. д-р Невенка Величкова, Факултет за медицински науки

Aдреса                   Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип

                                  Клиничка болница – Штип,  Детско oдделение / III кат

032 / 550-436

Е-пошта nevenka.velickova@ugd.edu.mk

Канцеларија: број 5/Детско одделение III кат

* Докторски  студии

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје

- Природно-математички  факултет.

- Институт по биологија. Цитологија, Генетика

•  Магистерски студии

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје

- Природно-математички  факултет.

- Институт по биологија. Цитологија – Хистологија, Генетика.

•  Додипломски студии

 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје.

 - Природно-математички  факултет.

 - Институт по биoлогија. Наставна насока.

модул

- Цитологија со хумана генетика

- Екотоксикологија, Генотоксикологија

Предмети на додипломски студии во 2019/2020

Клеточна Биологија 

Биологија за фармацевти

Цитологија со хумана генетика

Општа и орална хистологија

Хистологија со ембриологија