Проекти

Biomonitoring of cytotoxic effects of statins using cytological and biochemical biomarkers

Biological monitoring is a set of activities which can confirm the toxic effects of different substances present in the body, using the qualitative (cytological or histopathological) or quantitative methods (by determining the concentrations of different substances and their metabolites in biological media such as blood, urine, serum, specific tissues, etc.). In addition, biomonitoring can confirm or exclude the cytotoxic or genotoxic effect of various physical and chemical agents present in the body, especially in the conditions of its chronical exposure.

Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај различни возрасни групи на население

Тетанусот како заболување е присутно и актуелно во целиот свет, заради широката распространетост и големата отпорност на причинителот на заболувањето, тешката клиничка слика и високиот леталитет. Глобално решавање на проблемот со ова смртоносно заболување е можно со превенција на заболувањата. За таа цел е потребно постојаното осовременување на превенцијата на заболувањата особено во делот на имунопрофилаксата. Оваа констатација се потенцира со фактот дека во денешно време не постојат можности за комплетна ерадикација на тетанусот.