Информации

Вонреден професор на Факултет за медицински науки при УГД

Крсте Мисирков, 10А, Штип

Република Северна Македонија

Факултет за медицински науки, Клиничка болница - Штип

Телефон 032 / 550-436

Е-пошта nevenka.velickova@ugd.edu.mk

Канцеларија број 5 / III кат

образование

* Докторски студии

- Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје.

- Факултет за природни науки и математика.

- Институтот за биологија. Цитологија, генетика

 мајстор

- Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје.

- Факултет за природни науки и математика.

- Институтот за биологија. Цитологија - Хистологија

 Додипломски студии

 - Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје.

 - Факултет за природни науки и математика.

 - Институт за биологија

Наставна програма за седење

- Цитологија со хумана генетика

- Ecotoxicology и Genotoxicology

Предмети на додипломски студии во 2019/2020

клеточна биологија 

Биологија за фармација

Цитологија со хумана генетика

Основни хистологија и орална хистологија

Хистологија и embriology