Информации

CV

 АВТОБИОГРАФИЈА

 

 1. 1.    ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Презиме: Ристеска Нејашмиќ

Име: Валентина

Дата на раѓање: 13.07.1963

Националност: Македонка

Адреса: Ул.Грозда Кочова 11 Велес

Тел: 043 239 851 Моб: 070* 216 970

E mail:   valentina.nejasmic@gmail.com nejasmic@yahoo.com

Поштенски код 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ЕДУКАЦИЈА

 

 • Завршен Медицински факултет на Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј,, Скопје 1988 година.
 • Специјализација по Педијатрија на Медицински факултет Скопје 1997 година
 • Специјализација по Семејна медицина 20011 година
 • КМЕ Проект организиран од страна на Министерството за здравство и Светска Банка со странски едукатори од Октомври 2000 до Јануари 2002 кога беше спроведена едукација и тренинг за едукатори
 • КМЕ курсови за тренери на Едукатори/ментори и напреднати курсови за предавачи на Ментори едукатори и испитувачи
 • Посета на семинар во Салзбург Аустрија од областа на  семејна медицина
 • Курс за обука за правење на Проекти финансирани од ЕУ, спроведени од Априори комуникации- спроведен од странски едукатор
 • Курс за Ехографија на абдомен
 • Во 2010 формиран е Центарот за семејна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје каде активно работам како ментор и едукатор со склучен договор со Министерството за здравство
 • Курсови за предавачи во Блед Словенија во два наврати: во2011 и 2014 година
 • Учество на голем број конгреси во земјата и во странство како слушател и предавач
 • Учество на обука за реаниматор и тренер  за напреднато срцевобелодробно оживување  со добиен сертификат од European resuscitation council (ERC)
 • Учество на обука за предавач за напреднато срцевобелодробно оживување во Нови Сад и добиен сертификат за предавач за напреднато СБО од ERC.
 • Од 2013 започнати Докторски студии
 • Од 2014 учество во истражувачки проекти за Рационално користење на антибиотици и астма во детска возраст.
 • Член на IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), ги посетувам нивните конгреси и конференции (Атина, Амстердам,Љубљана).
 • Завршен курс за тренер за планирање на семејството и родово базирано насилство.
 • Завршени Докторски студии во јуни 2018 година

 

 

3.ВЕШТИНИ И ИСКУСТВО

 

Менаџерски вештини- менаџер сум на своја  Поликлиника со 12 вработени во ПЗЗ, координатор на повеќе курсови организирани во Одделот за семејна медицина, ментор, едукатор, креатор на голем дел од материјалите за организирање на модули од различни области на медицина а посебно од областа на реанимација,  обучувач и редовен испитувач на специјалистичките испити  по семејна медицина од областа на реанимација на OSCE станиците, учество  во истражувачки проекти и еден од главните истражувачи во проектот за рационална  употреба на антибиотици во ПЗЗ.

Клинички вештини: работејќи како педијатар и фамилијарен лекар и како ментор и едуkатор во Центарот по семејна медицина речиси секојдневно практикувам различни клинички вештини во мојата секојдневна работа со пациенти

Аналитички вештини: Долгогодишното работење како ментор, едукатор, предавач, испитувач, педијатар и менаџер на сопствена Поликлиника се здобив со вештина за анализа, проценка и евалуација се со цел справување со одредени потешкотии во процесот на учење, работење и комуникација.

Вештини за презентација: Способностите за презентирање ги развивам почнувајќи од пред 18 години работејќи со странски едукатори кои ни спроведоа специјална обука за стекнување на вештини за презентирање. Веќе 18 години сум активна во процесот на едукација со презентирање на огромен број на материјали од областа на педијатријата и семејната медицина во Катедрата по семејна медицина, учествувам на конгреси со мои трудови како предавач,на семинари. работилници и др.

Комуникациски вештини: Одлични-Овие вештини ги развивам постојано во секојдневното работење со голем број на пациенти на различна возраст, со различна култура, едукација и традиција, работејќи како доктор, колега, ментор, едукатор, испитувач со голем број на колеги и други медицински работници и студенти

Компјутерски вештини:  – MS office ( Word, Excel, Power Point ), пребарување на Интернет на медицина базирана на докази, учество во развивање на голем број на упатства и едукативни материјали, секојдневна комуникација преку е маил . Овие вештини ми се секојдневна неопходна потреба.

Странски јазици: течно зборувам, читам, пишувам и го разбирам Англискиот јазик.

Вештини за управување со моторно возило: поседувам возачка дозвола за А и Б категорија и сум активен возач од 1982 год

Учество во асоцијации: Член сум во Лекарската комора на Р.Македонија и Лекарското дрштво, на Здружението на педијатри, здружение на Неонатолози, здружение на лекари по општа/семејна медицина (ЗЛОМ), член на EURACT и WONKA асоцијацијата, IPCRG (International Primary Care Respiratory Group)

 

4. РАБОТНА ИСТОРИЈА

 

Сегашна позиција:Имам  30 годишно работно искуство како доктор и педијатар .Повеќе од 15 години ( од 2004 год.) работам  како матичен педијатар во ПЗУ Поликлиника Виталино Велес во ПЗЗ каде сум и директор. Од 2010 година дополнително работам со Договор  со Медицински факултет Скопје на Катедрата по семејна медицина како ментор и едукатор. Од 2013 ги започнав Докторските студии од областа на клиничка медицина. Во јуни 2018 година завршив Докторски студии а докторската теза беше од областа на рационално пропишување на антибиотици за респираторни инфекции во ПЗЗ.

 

                     Потпис:                                                                                          Датум:

     Д-р Валентина Ристеска Нејашмиќ                                                     29.08.2019