Настава

Предмет Семејна Медицина

Offered: 

2021

Предавач по предметот Семејна медицина кој се слуша во зимскиот 3-ти семестар на                 Студиската програма за медицински сестри,  со фонд на часови 2+1+1

Предавач по предметот Семејна медицина кој се слуша  во летниот  10-ти семестар на студиската програма по Општа медицина со фонд на часови 2+0+1 и како изборен предмет во летниот 4-ти семестар на студиската програма за акушерки со фонд на часови 1+1+1

Предмет Геријатрија со нега

Offered: 

2021

Предавач по предметот Геријатрија со нега (изборен предмет) кој се слуша во зимскиот 5-ти семестар  на студиската програма за медицински сестри со фонд на часови 2+0+1  и за физиотерапевти со фонд на часови 2+1+1

Предавач по предметот Геријатрија  (изборен предмет) кој се слуша во летниот 10-ти семестар на студиската програма по Општа медицина со фонд на часови 2+0+1 и ангажман од 48 часа предавања.