Проекти

Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници

Предмет на истражување на овој проект е улогата и влијанието на литературолошките и културолошките сознанија што ги стекнуваат студентите за време на студирањето и нивната практична примена во наставата по литература во средното образование.