Проф. д-р Ристо Фотов

Економски факултет

Катедра за финансии

Канцеларија:

Кампус 4 (Економски факултет)

Телефон: 032/ 550 - 301