Проекти

Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски развој со

Раководител:
Проф. д-р Ристо Фотов
Истражувачи:
Проф. д-р Трајко Мицески
Доц. д-р Марија Гогова Самоников
Доц. д-р Илија Груевски
Асс. д-р Елена Веселинова
Помлад истражувач:
Дипл. Бизнис информатичар Ристо Биновски

Апстракт

Форми на финансирање на растот на мали и средни птретпријатија, со фокус на источен плански развоен регион

Раководител:
Проф. д-р Ристо Фотов
Истражувачи:
Доц. д-р Марија Гогова Самоников
Доц. д-р Илија Груевски
Доц. д-р Елена Веселинова
Помлад истражувач:
Дипл. Бизнис информатичар Ристо Биновски

Апстракт