Биљана Ѓорѓеска

Наставно звање: редовен професор во областите аналитика на лекови и аналитичка хемија

Специјалист по испитување и контрола на лекови

Ментор на трет циклус на студии за Фармација - Аналитика на лекови и Фармацевтски науки и на специјализацијата за испитување и контрола на лекови

Катедра: Аналитика на лекови и фармацевтска хемија

е-маил: biljana.gorgeska@ugd.edu.mk