Информации

Биљана Ѓорѓеска

Наставно звање: редовен професор

е-маил: biljana.gorgeska@ugd.edu.mk

Образование

Докторски студии: 1992

 Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Природно-математички факултет, Институт за хемија во Скопје, Република Македонија

 Докторат во областа на хемијата; докторска теза: “Аналитички аспекти на антисептичката активност на водени раствори на дезинфициенси”

Магистерски студии: 1989 

Загребачки универзитет, Фармацевтско-биохемиски факултет во Загреб, Хрватска

Магистратура во областа на фармацијата; магистерска теза: “QSAR стадиум на активноста на пиролиноните”

Специјалистички студии: 1989

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Фармацевтски факултет во Скопје; Република Македонија

Специјализација во областа на испитувањето и контролата на лекови

Факултетски студии: 1980

Загребачки универзитет, Фармацевтско-биохемиски факултет во Загреб, Хрватска; дипломиран инг. фармацевт

2007, Примариус, Министерство за здравство на Република Македонија