CV

Лични податоци

Име и презиме:  Биљана Ѓорѓеска 

Наставно звање: редовен професор

е-маил: biljana.gorgeska@ugd.edu.mk

Образование

Докторски студии: 1992

 Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Природно-математички факултет, Институт за хемија во Скопје, Република Македонија

 Докторат во областа на хемијата; докторска теза: “Аналитички аспекти на антисептичката активност на водени раствори на дезинфициенси”

Магистерски студии: 1989 

Загребачки универзитет, Фармацевтско-биохемиски факултет во Загреб, Хрватска

Магистратура во областа на фармацијата; магистерска теза: “QSAR стадиум на активноста на пиролиноните”

Специјалистички студии: 1989

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Фармацевтски факултет во Скопје; Република Македонија

Специјализација во областа на испитувањето и контролата на лекови

Факултетски студии: 1980

Загребачки универзитет, Фармацевтско-биохемиски факултет во Загреб, Хрватска; дипломиран инг. фармацевт

2007, Примариус, Министерство за здравство на Република Македонија

Наставна област:  аналитика на лекови, аналитичка хемија

Интерес во науката: хемија, аналитичка хемија, биохемија, фармацевтска хемија, дизајнирање на лекови, аналитика на лекови и безбедност на квалитет, биофармација

Предмети на прв циклус студии: Аналитика на лекови 1 и 2, Општа биохемија,  Клеточна биохемија, Стабилност на лекови, Регистрација на лек

Предмети на втор циклус студии: Биохемија на имуниот систем, Микробиолошка контрола на лекови, Законска регулатива и системи за безбедност на квалитет, Дезинфициенси и антисептици

Предмети на трет циклус студии: Принципи на современата аналитика на лекови, Современи инструментални методи за аналитика на лекови, Стратегија на развој на методи за аналитика на лекови, Индустриски развој на фармацевтски облици, Современи фармацевтски облици и методи за анализа и Обезбедување на квалитет во фармацевтската индустрија (студиска програма - Фармација, модул Аналитика на лекови), Медицинска биохемија – одбрани поглавја и Обезбедување на квалитет во фармацевтската индустрија (студиска програма – Фармацевтски науки), Медицинска хемија, Индустриска биотехнологија и  Молекуларни основи на имуниот одговор (студиска програма – Биомедицина)