Проекти

Употреба на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените институции во Република Македонија во период од пет години

Цел - Согледување на состојбата за користењето на антисептици и
дезинфициенси во здравствените установи во Р. Македонија во
петгодишен период.
Материјали и методи – За спроведување на ова истражување ќе се
соберат податоци од листите за набавки на болничките аптеки,
стандардните оперативни постапки и евидентните листи за користење
на дезифициенсите и антисептиците по оддели во јавните и приватните
здравствени институции. Истовремено ќе се користат податоци од
извршените испитувања на микробилошка чистота во секоја