Проекти

Придонес на фармацевтите во контрола на резистентноста на антибиотиците

The contribution of pharmacists in control of antibiotics resistance

Антибиотиците се лекови кои ги убиваат или го спречуваат растот на бактериите, а немаат никакво влијание врз вирусите. Се издаваат по препорака од лекар во јавните аптеки од фармацевт, согласно националната регулатива во Република Македонија.